onsdag 25 februari 2009

Olika livsmedelsmärken

Text: Mela Pettersson, NGruppen

Nyckelhålsmärket, Krav och Ekologiskt... MSC, Fairtrade/Rättvisemärkt... När vi går och handlar möts vi av en rad olika livsmedelsmärken. Vet du vad alla betyder och vad de står för?


Det finns en rad olika symboler, och dessa kan delas upp i Hälsosymboler, Miljösymboler, Förpackningssymboler samt Övriga symboler.


Här kommer en liten genomgång. (Det ska nämnas att det har framförts kritik mot flera av dessa märkningar från olika håll, med denna problematik tas inte upp här.)


Hälsosymboler

Nyckelhålet (1) är Livsmedelsverket symbol. Nyckelhålet visar att Livmedlet i fråga innehåller mindre fett, socker, salt och mer fibrer än andra livsmedel av samma typ. Gränsvärdena för Nyckelhålet är alltså olika beroende på livsmedelstyp. Tidigare reglerades enbart fibrer och fett – men Nyckelhålsmärkningen ändrades 2006, och nu regleras även andelen mättat fett och transfett, samt mängden socker och natrium (salt).


Hp-info-märket (2) får användas på produkter som omfattas av livsmedelsbranschens egna regler för produktspecifika hälsopåståenden – till exempel om hjärt-kärlhälsa, glykemiskt index eller tarmhälsa. Märkningen skall garantera att det som påstås har vetenskapliga studier som stödjer detta.

The Crossed Grain Symbol (3) innebär att produkten är glutenfri.

Miljösymboler

Kravmärkningen (4) står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAVS regler är hårda, och KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion. För att få märka en produkt med KRAV-loggan ska föreningens regler vara uppfyllda och kontrollerade av något av certifieringorganen SMAK eller Aranea Certifiering. Produkten skall vara "ekologiskt odlad", och kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) får inte användas. KRAV framhåller att en balans mellan djurhållning och växtodling är viktig, och därför ska en så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården. Djuren ska gå ute, och djurhållningen ska anpassas efter djurens naturliga behov.


Ekologisk: EU:s symbol för ekologisk mat innebär att livsmedlet måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan. I Sverige finns fyra kontrollorgan: Aranea Certifiering AB, SMAK AB, HS Certifiering, AB och Valiguard AB. EU:s symbol för ekologiska livsmedel är nu frivillig att använda - men kommer att bli obligatorisk att använda efter den 1 juli 2010. Då kommer dock symbolen att ändras, och arbetet med detta pågår.


Det finns även en rad miljömärkningar som inte avser livsmedel, nämligen Bra Miljöval som är Naturskyddsföreningens (5) märke, Svanen (6) som är det officiella nordiska miljömärket och EU-blomman (7) som är EU:s gemensamma symbol för miljömärkning.


Övriga symboler

Radura-symbolen är en internationell symbol som anger att livsmedlet är bestrålat. I Sverige är endast bestrålning av kryddor tillåtet och de måste vara märkta med texten "bestrålad" eller "behandlad med joniserande strålning" (8).


Fairtrade/rättvisemärkt (9) är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare samt reglerar arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa. Man arbetar för att motverka barnarbete och diskriminering, och för att främja miljöhänsyn och ekologisk produktion.


MSC (10) är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation som startades för att komma till rätta med problemet med överfiskning. Unilever och Världsnaturfonden var med och startade MSC, men sedan 1999 är MSC oberoende av dem och stöds istället av välgörenhetsorganisationer och företag runt hela jorden. MSC bedömer om ett fiske är välskött och hållbart – vilket kännetecknas av att det skyddar fiskarterna och deras omgivande miljö samtidigt som det tillåter ett ansvarsfullt utnyttjande av dem. Det finns tre principer i MSC-standarden:

 • Fiskbeståndets tillstånd som värderar om det finns tillräckligt med fisk för att säkerställa att fisket är hållbart.
 • Fiskets inverkan på den marina miljön som värderar vilken effekt fisket har på den marina miljön i dess omedelbara närhet och omfattar andra fiskarter, marina däggdjur samt sjöfågel.
 • Fiskets skötsel som värderar de regler och metoder som finns på plats samt hur de genomförts för att bibehålla ett uthålligt fiske och säkerställa att miljöpåverkan hålls minimal.


Rainforest Alliance (11) märkning är en symbol för att en vara långsiktigt hållbart odlad. Rainforest alliance har 200 kriterier, uppdelade på tre huvudområden: sociala förhållanden, miljö och ekonomi. Regelverket säkerställer att den biologiska mångfalden, både djur och natur, bevaras. Organisationen har funnits i tjugo år och är verksam inom skogsbruk, jordbruk och turism.
Svenskt Sigill (12) är en ”kvalitetsmärkning” som garanterar att matråvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Man ställer krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap. Lantbrukarnas Riksförbund står barkom märkningen. GMO tillåts inte, men livsmedlen behöver inte vara ekologiskt odlade.

GMO – genetisk modifierade organismer: EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av genmodifierade organismer, GMO, och alla produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. På en produkt kan det till exempel stå ”framställd av genetiskt modifierad soja”. Även livsmedel som är framställda av GMO men som genom olika processer inte längre innehåller något DNA från en GMO ska märkas, till exempel tomatpuré, majsstärkelse och rapsolja.

Dock behöver inte livsmedel som oavsiktligt innehåller små mängder GMO märkas – t.ex. majs som mals i en kvarn där man också har malts GMO-majs kan innehålla små mängder GMO från den GMO-majsen. Högst 0,9 procent av råvaran får vara GMO, utan att produkten behöver märkas. Kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder räknas inte som genetiskt modifierade produkter och behöver inte märkas. I USA behöver inte genetiskt modifierade produkter märkas. Däremot riskbedöms och godkänns produkterna innan de släpps ut på marknaden (13).

Förpackningssymboler
Som förpackningssymboler räknas t.ex. Glaset och gaffeln, Normpack, REPA, Den gröna punkten, Pilar och Returpilarna. Symbolerna visar att förpackningsmaterialet är godkänt för att användas till livsmedel, eller att förpackningen går att återvinna.


Referenser:

 1. http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/Vagledning_nyckelhalet_jan_2007.pdf
 2. http://www.hp-info.nu/
 3. http://www.coeliac.org.uk/food_business/licensing/default.asp
 4. http://http://www.krav.se/
 5. http://www.naturskyddsforeningen.se/
 6. http://www.svanen.nu/
 7. http://www.svanen.nu/SISMABDocs\EU_blomman_webb_sv.pdf
 8. http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=11477&epslanguage=SV
 9. http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/18.htm
 10. http://www.msc.org/sv/fiskerier
 11. http://www.rainforest-alliance.org/certification.cfm?id=main
 12. http://www.svensktsigill.com/website2/1.0.2.0/362/1/index.php
 13. http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=11322&epslanguage=SV
 14. http://www.livsmedelssverige.org/markning/forpackningar.htm

2 kommentarer:

 1. Ni skriver:
  (Det ska nämnas att det har framförts kritik mot flera av dessa märkningar från olika håll, med denna problematik tas inte upp här.)

  Synd - Får väl nöja mig med den övriga "faktaupplysningen" och tack för den samlingen!

  Mvh

  Zonen

  SvaraRadera