måndag 10 maj 2010

Hormonprofil under deff

Text: Anki Sundin, NGruppen
Vid deff kan ett proteinintag om runt 2.5 gram protein per kilo och dag inte stävja den katabola hormonprofilen med sänkta nivåer av bland annat testosteron, GH och IGF-1. Det visar en ny studie på kroppsbyggare av Mäestu et al, 2010.

Så mycket mer än så visade inte den här undersökningen, men jag ska ändå kort beskriva hur den gick till och vad man kom fram till. Jag avslutar med några resonemang kring studieupplägget och formulerar en önskelista inför kommande studier på den här intressanta idrottsgruppen.

Så gick undersökningen till
14 kroppsbyggare delades in i två grupper, en kontroll- och en testgrupp, för att utröna effekten på energibalans, kroppssammansättning och hormonprofil under de sista 11 veckorna innan tävling.
Man använde DEXA för att mäta kroppssammansättningen och analyserade energi- och näringsintag med hjälp av en 3-dagars kostregistrering. Energiåtgången uppskattades genom den totala träningsvolymen. Dessutom mätte man GH, IGF-1, IGFBP-3, insulin, testosteron och kortisol för att se hur negativ energibalans påverkade dessa hormoner.
Försökspersonerna låg på nationell och internationell amatörnivå.

Deff under 11 veckor
Var och en i testgruppen uppmanades att justera sitt energiintag och sin energiutgift på det sätt som de själva uppfattade fungerade som bäst för dem.
Kontrollgruppen ändrade inte sin träning eller kostintag.

Samtliga deltagare i studien uppgav att de inte använde läkemedel eller steroider sedan minst två år tillbaka.

Testades 3 gånger på 11 veckor
Alla deltagare testades 3 gånger under 11 veckor: första gången vid 11 veckor före, andra vid 5 veckor före och tredje vid 3 dagar före tävling. Varje vecka de testades fyllde de i en kostregistrering för torsdag, fredag och lördag.

Förändring av träning och kost
Testgruppen minskade successivt sin styrketräning från 53.5% till 39% och ökade sin aeroba träning under de 11 veckorna. Kontrollgruppen ändrade inte förhållandet mellan styrka och aerob träning utan behöll styrketräningen till samma 65% av sin totala träningstid.

I den här undersökningen var det ingen skillnad i deltagarnas val av livsmedel eller ens fördelning däremellan under den 11 veckor långa perioden fram till tävling. I testgruppen motsvarade proteinintaget 28%, kolhydrater 60% och fett 12% av det totala energiintaget, medan motsvarande värden för kontrollgruppen var 25, 60 respektive 15%. Inte heller var minskningen om 13% av energiintag i testgruppen signifikant mellan första och tredje mätningen.

Däremot resulterade den ökade träningsmängden i en negativ energibalans om 978 kcal per dag vid mätning 3 i testgruppen. Det betyder alltså att deltagarna i testgruppen inte ska ha minskat sitt kostintag, utan att de snarare endast ska ha ökat sin träning, för att åstadkomma den förändring av kroppssammansättningen som de var ute efter.

Minskade i vikt och fett
Skillnaden mellan grupperna uppvisades framför allt i kroppsmassa och kroppsfett. Testgruppen minskade från 82.9 +/-9.3 kg till 78.8 +/- 8.4 kg, och kroppsfettet från 9.6 +/ 2.3% till 6.5 +/- 1.5%. I kontrollgruppen uppträdde inga signifikanta skillnader här.

Normala från början
Alla hormonella parametrar låg inom normalområdet för båda grupperna i undersökningen. I början av undersökningen fanns inga signifikanta skillnader mellan dem, även om författarna uppger en tendens åt en lägre insulinkoncentration hos testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Under de 11 veckorna minskade IGF-1 och insulin signifikant hos testgruppen.

Mellan mätning 2 och 3 var testosteronkoncentrationen signifikant lägre i testgruppen jämfört med mättillfälle 1. I kontrollgruppen ökade testosteronet signifikant mellan mätning 2 och 3, men i övrigt såg man inga skillnader.

Resultat
De hormonella förändringar man såg speglade en ökad katabolism. Protein kan till en viss del dämpa den katabola hormonprofilen under deff (eller viktminskning), men inte till fullo. Bland försökspersonerna motsvarade proteinintaget 2.5-2.6 g per kilo och dag.
Här spekulerar författarna i nyttan av att ersätta en del av proteinet med kolhydrater för att stimulera insulinfrisättningen och förskjuta jämvikten åt det mer anabola hållet.

Mycket kolhydrater för att vara byggare
En egen reflektion är att det spontana intaget av kolhydrater under hela studien var så högt bland deltagarna. Som högst var det runt 630 gram per dag i början av studien, och som lägst runt 300 gram. Är inte det väldigt mycket för byggare som väger 80-90 kilo under deff?

Dessutom undrar jag om ett intag om runt 2.5 gram protein per kilo och dag verkligen är representativt för kroppsbyggare under deff. Det skulle vara spännande att få kommentarer från dig som själv har erfarenhet kring detta.

En studie full av problem

Ett givet problem med att studera så små grupper som här är att den individuella skillnaden får så stor inverkan på det statistiska resultatet. Här lät man dessutom testpersonerna äta som de brukade göra inför tävlingar, vilket verkligen stör det statistiska värdet. Näringsintaget påverkar i allra högsta grad hormonsvaren och effekten på kroppsmassa och kroppsfett, och i den här undersökningen hade man inte någon standardiserad kost.

Ur en aspekt kan det möjligen ses som ett intressant inslag, eftersom var och en då får tillämpa det individuella kostupplägg som de vet fungerar för dem.

Genomgående var att intaget av protein jämfört med motionärer var relativt högt - föga förvånande. Ändå var det lite lägre än jag hade gissat.
Tyvärr har man i artikeln inte presenterat närings- och energiintaget i relation till kroppsmassa och fettfri massa för var och en av deltagarna. Det hade varit intressant att se hur det verkligen såg ut. Ett annat problem är att en eventuell användning av dopning skulle kunna påverka testresultaten även om deltagarna uppvisade negativa provresultat för otillåtna substanser vid tidpunkten för studien. ”En gång dopad, alltid dopad”, heter det tydligen. Låt oss inte blunda för att problemet med dopning är stort inom kroppsbyggning.
Däremot är det mycket spännande att studera just kroppsbyggare inför tävling, eftersom kostuppläggen är så pass strikta som de är.

Man har lämnat många fler faktorer kvar att önska i det här studieupplägget, men det är värdefullt att vi nu har ytterligare en undersökning gjorda på just kroppsbyggare. Om man alls kan dra några slutsatser från denna skulle det vara att ett proteinintag som motsvarar runt 2.5 gram per kilo och dag inte till fullo motverkar den katabola hormonprofilen som uppstår i samband med deff. Det hävdas i vissa sammanhang.

Det är rimligt att anta att deltagarna i undersökningen använde diverse tillskott, men eftersom alla tillskott inte betraktas ur ett näringsperspektiv (t.ex. beta-alanin), utesluts de också ur den statistiska analysen och en eventuell inverkan från dessa kan inte kopplas till resultaten.

Önskelista inför kommande undersökningar
Önskvärt vore därför fler undersökningar på kroppsbyggare och fitnessidrottare, både män och kvinnor, dels med standardiserade kostupplägg, dels med fria kostupplägg. Energi- och näringsintaget bör även här kopplas till förändringen av hormonpåslag, kroppsmassa och fettfri massa, men tillskotten skulle behöva redovisas i studien och kopplas till resultaten - trots att det innebär problem att koppla flera parametrar till en och samma undersökning.

Referens:
Mäestu J, Eliakim A, Jürimäe J, Valter I, and Jürimäe T. Anabolic and catabolic hormones and energy balance of the male bodybuilders during the preparation for the competition.
J Strength Cond Res. 2010;24(4):1074–81.

3 kommentarer:

 1. Anki,
  Jag har en allmän fråga.
  Finns det någon kost som är mer eller mindre bra under klimakteriet? asa@vlhalsa.se

  SvaraRadera
 2. Åsa - nej, inte generellt sett. En del uppger att de upplever minskade besvär av extra intag av kalcium, vitamin D, magnesium och omega 3, men det saknas fortfarande övertygande forskning på det.
  Som alltid gäller att näringstät mat med "lagom" mycket energi för individen i fråga är den bästa näringsgrunden. Sedan kan man så klart alltid prova sig fram bland olika livsmedel och eventuella tillskott, men något vetenskapligt stöd för att en viss kost eller något särskilt tillskott skulle vara extra bra finns alltså inte.

  SvaraRadera
 3. Hej, det verkar som kolhydratsintaget var massivt och fettintaget minimalt, påverkar inte fettintaget testosteron, isåfall är detta inte bra för naturella tränare men kanske de som dopar sig kommer "undan" med det?

  SvaraRadera